Privacy Policy

Privacy Policy van Devroe & Partners bvba

Identiteit van Devroe & Partners
Devroe & Partners bvba, gevestigd te Klauwijzerstraat 10, 8200 Brugge, België.
Ondernemersnr. BE 0424 586 816
Telefoon 050/39.14.28
website : www.marktonderzoek.be
email : info@marktonderzoek.be

Devroe & Partners wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met  de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Devroe & Partners verzamelt, alsook over de wijze waarop Devroe & Partners deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website, het aanvragen van informatie via de contactpagina, alsook meewerken aan één of ander marktonderzoek impliceert uw uitdrukkelijke toestemming (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Voor verdere informatie kan u steeds terecht op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: https://www.privacycommission.be/nl

Toepassingsgebied 
Devroe & Partners is een advies en marktonderzoeksbureau opgericht in 1968. Via marktstudies en bevragingen geven we antwoorden aan bedrijven omtrent de markt waar ze in actief zijn. Bij consumentenonderzoeken worden nooit naar de namen van de personen gevraagd. De verzameling van de gegevens gebeurt enerzijds via face to face straatenquêtes of een geanonimiseerd consumentenpanel. Hierbij is dus geen sprake van persoonsgebonden gegevens.  
Bij de bevraging van bedrijven worden adressen aangekocht gescreend voor de bel-me-niet lijsten en verwerkt binnen de 30 dagen na aankoop. De bevraging gebeurt op bedrijfsniveau nl. wat vindt bedrijf A van de diensten van bedrijf B. Indien een contactpersoon vermeld is dan dient dit enkel om deze via telefoon doorverbonden te kunnen worden. Er worden verder geen persoonsgebonden gegevens gevraagd, het gaat enkel om de dienst / product waarvan onderwerp in de studie. De gegevens worden dus verwerkt met het oog op een geanonimiseerde statistische verwerking. 

Bij klantentevredenheidsonderzoeken worden ons adreslijsten ter beschikking gesteld van onze klanten. Wij vertrouwen er op dat onze klanten ook handelen in overeenstemming met alle geldende wetgeving. Wij doen er van onze kant alles aan om deze gegevens te beschermen en te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf en alle nodige beveiligingsmaatregelen te nemen tegen mogelijke data inbreuken. De persoonsgebonden gegevens dienen enkel om deze personen te kunnen bevragen in hun relatie en samenwerking met een bedrijf en niet om individueel te interpreteren. Marktonderzoeken zijn anoniem en globaal voor alle of een groep van de klanten. Alle te bevragen personen hebben uiteraard het recht niet in te gaan op de gevraagde onderzoeken en ons verder geen gegevens te verschaffen.  

Devroe & Partners is als gegevensverwerker niet verantwoordelijk voor het verkeerdelijk doorgeven van gegevens door andere partijen. Wij kopen enkel b2b adressen bij erkende leveranciers die toestemming gekregen hebben deze gegevens ook te verspreiden. Wij zijn ook niet verantwoordelijk indien klanten ons onrechtmatig verkregen klantengegevens doorgeven. Wij zullen zorgvuldig omgaan met de verkregen gegevens en deze enkel aanwenden voor het desbetreffende onderzoek. Na elk onderzoek wordt een globaal rapport opgemaakt en de adresgegevens gewist.

De gegevens worden door Devroe & Partners verwerkt op grond van de toestemming van de betrokkene, de wettelijke verplichtingen die op Devroe & Partners rusten en het gerechtvaardigd belang van Devroe en Partners en dienst opdrachtgever in het kader van de onderzoeken. 

Uw gegevens worden anoniem verwerkt
De antwoorden die u ons verstrekt zullen als vertrouwelijk worden behandeld. Dit betekent dat uw gegevens uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van het onderzoek. We zullen uw gegevens nooit gebruiken om u iets te verkopen of toe te sturen. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden en worden anoniem verwerkt en gerapporteerd aan onze opdrachtgever. Door deze werkwijze is het vrijwel onmogelijk om persoonlijke informatie te achterhalen. Zoals bij elke vorm van marktonderzoek, is uw medewerking altijd vrijwillig. Alsook bent u vrij bepaalde gegevens wel of niet mee te delen. Er wordt nooit een link gelegd naar wat u meedeelt in het kader van een globaal onderzoek en uw individuele persoonsgebonden gegevens.

Welke persoonsgegevens
De enige persoonsgebonden gegevens die wij verwerken is een naam en telefoonnummer om u op te bellen voor een onderzoek en te bevragen over een bedrijf waarvan uw klant ben en niet over informatie over uw persoon op zich.
Onze eigen database bevat klanten en prospecten in b2b die met ons in contact gekomen zijn via de website, bezoek aan beurzen, netwerkevents, ...

Inzage, wijziging, verbetering en verwijdering van gegevens 
U hebt recht tot inzage, verbetering en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien uw gegevens voorwerp waren van een specifiek marktonderzoek, dan zullen uw gegevens na afloop van dit onderzoek vernietigd worden en in geen geval hergebruikt of doorgegeven worden aan derden tenzij u hier uitdrukkelijk zelf om verzoekt in het kader van een haalbaarheidsonderzoek.

Recht op verzet
De betrokkene kan zich tevens verzetten tegen de verwerking van de gegevens door de verantwoordelijke. Dit kan door een e-mail te richten aan Devroe & Partners op het adres info@marktonderzoek.be

Opslag, bewaring en doorgifte buiten de EU  
Devroe & Partners treft alle passende technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen en houdt hierbij rekening met de aard, omvang, context en doel van de verwerking.

Tijdens een onderzoek worden de gegevens op een lokale stand alone en beveiligde computer opgeslagen.
Daarnaast worden gegevens bewaard in 2 cloud omgevingen. :
Alle gegevens die via enquêtes worden verzameld, worden uitsluitend opgeslagen in beveiligde hostingfaciliteiten geleverd door Amazon Web Services. Onze softwareleverancier heeft een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met zijn provider, die ervoor zorgt dat de richtlijn wordt nageleefd. Alle hosting wordt uitgevoerd in overeenstemming met de hoogste beveiligingsvoorschriften. Iedere overdracht van gegevens intern in de EER gebeurt in overeenstemming met deze overeenkomst voor gegevensverwerking.
Onze eigen klantengegevens worden bewaard in een CRM pakket met datacenter(s) binnen de EU. Deze worden bewaard zolang als en niet langer dan nodig om samen zaken te doen.
In geen enkel geval worden de gegevens doorgegeven buiten de EU. 

Website
Door het invullen van de rubriek “contacteer ons” op onze website, geeft u te kennen als bedrijf geïnteresseerd te zijn in onze diensten en zullen wij met u contact opnemen en uw gegevens bijhouden in ons CRM pakket zo lang u te kennen geeft geïnteresseerd te zijn in onze diensten.

Vragen
Mocht u toch vragen hebben over uw privacy of uw gegevens wensen te wissen of na te zien kan u contact opnemen met Devroe & Partners, Klauwijzerstraat 10 , 8200 Brugge  info@marktonderzoek.be

Samenwerken? Contacteer ons